Skip to main content

#Leadfarm5.0

Förbättra kapaciteten hos livsmedelskooperativen genom att påskynda utvecklingen och användningen av framtida färdigheter baserade på digitala innovationer.

Digital lärplattform

Projektöversikt

Projektet i korthet

Projektet #LEADFARM5.0 syftar till att analysera de nya sysselsättningsmöjligheter som erbjuds av de digitala innovationerna för ett "Samhälle 5.0" och därefter identifiera de viktigaste färdigheterna som behövs av jordbruks- och livsmedelskooperativ och unga jordbrukare. Projektet kommer att tillhandahålla en utbildningsplan för att vägleda alla inblandade intressenter i deras digitala omvandling.

Samhälleligt sammanhang

Eftersom Society 5.0/Samhälle 5.0 introduceras för att ta itu med samhällsproblem genom integration av digitala komponenter som Big Data, Internet of Things och artificiell intelligens, riskerar jordbruks- och livsmedelskooperativsektorn i många samhällssektorer att hamna på efterkälken i denna digitaliseringsprocess. #LEADFARM5.0 utformar och implementerar ett innovativt onlineutbildningsprogram som kan stödja jordbruks- och livsmedelskooperativen i processen för digital transformation.

Grundläggande information
 • Erasmus+ KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training
 • 8 partner från 7 länder (Irland, Italien, Lettland, Polen, Portugal, Sverige, Spanien)
 • Varaktighet: 30 månader (från 1 november 2021 till 1 maj 2024)
 • Resultat: Öppna utbildningsresurser för utbildare inom utbildning av yrkesverksamma

Stödja jordbruksbaserade livsmedelskooperativ i processen för digital omvandling och utveckling av framtida digitala färdigheter.

Projektets Mål

Mål 1

Identifiering av viktiga sysselsättningsmöjligheter som erbjuds av innovationerna i Samhälle 5.0 och utvecklingen av ett kompetensramverk som identifierar de nyckelfärdigheter som behövs för att utnyttja fördelarna med digitaliseringsprocessen för jordbruks-livsmedelskooperativ och unga jordbrukare.

Mål 2

Utveckling av en utbildningsplan som består av inlärningsmoduler baserade på de digitala och icke-digitala färdigheter som krävs. Leverans av utbildningsplanerna via en online-spelad träningsplattform som stöds av en Smart Visual Advisor.

Mål 3

Utveckla ett gemensamt ramavtal som standardiserar behoven och parametrarna för teknisk, ekonomisk och industriell utveckling som kommer att ligga i framkant i tillväxtstrategin för de europeiska jordbruks- och livsmedelskooperativen för 2030.

Konsortium

Identifiering av framtida färdigheter som behövs av medlemmar i jordbruks- och livsmedelskooperativ och utformning av en standardiserad kompetensram.

Projektresultat

1
Kompetensram för EU:s jordbruks- och livsmedelskooperativ 2030

Ett ramverk som kommer att syfta till att lägga grunden för genereringen av ett standardiserat system som kommer att fokusera på de kompetenser som krävs för att utveckla en specifik professionell profil. Denna kompetensram kommer att ge en tydlig beskrivning av de färdigheter och kvaliteter som krävs för att bygga en framgångsrik karriärväg som är skräddarsydd för arbetsmarknadens krav 2030.


2
Smart virtuell rådgivare för jordbruks- och livsmedelskooperativ

Den smarta virtuella rådgivaren och "chatbotten" kommer att vara ett datorprogram som använder artificiell intelligens för att interagera med användare via text eller röst. Målet med detta verktyg är att ge snabba svar / lösningar på repetitiva uppgifter eller vanliga mottagliga frågor som kan automatiseras och svar relaterade till kooperativens värld.


3
Utbildningsplaner: "Hybridhantering av den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin"

Projektet #LEADFARM5.0 kommer att utveckla ett omfattande utbildningsinnehåll som syftar till att öka motståndskraften hos den jordbruksbaserade livsmedelskooperativa sektorn för den digitala revolutionen och gentemot klimatförändringarna. Dessa utbildningsplaner kommer att levereras via en onlineplattform som använder en gamification-strategi för att öka de studerandes engagemang och motivation.


4
EU:s avtal om samarbete mellan jordbruks- och livsmedelssamarbete 5.0

Ett strategiskt gemensamt ramavtal om samarbete som ska undertecknas av ett aktivt partnerskap mellan olika intressenter från den offentliga, akademiska, privata och sociala sektorn, som samtycker till och accepterar att vägleda sina ansträngningar och strategier, i syfte att uppnå Society 5.0 / Samhälle 5.0. Avtalet kommer att fastställa riktlinjer, mål och regler för vilka de enheter som undertecknar EU:s avtal om jordbruks- och livsmedelskooperativ 5.0 kommer att samarbeta och genomföra gemensamma eller samordnade åtgärder för att underlätta övergången till "Samhälle 5.0".The deal will establish the guidelines, objectives, and rules on which the entities signing the EU agri-food cooperatives deal 5.0 will cooperate and carry out joint or coordinated actions to facilitate the transition towards Society 5.0.


Spelbaserad utbildning för att öka engagemanget och motivationen hos praktikanter/studerande i

Våra aktiviteter

 • Fas 1: Identifiering av intressenter

  Konsortiepartnerna kommer att identifiera flera intressenter inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn som är bosatta i alla de #LEADFARM5.0 deltagande länderna. Dessa intressenter kommer att kategoriseras och registreras i en projektdatabas.

 • Fas 2: Intervjuer med berörda parter

  De intressenter som identifieras och registreras i intressentdatabasen kommer att kontaktas och intervjuas av projektpartnerna i syfte att identifiera de nyckelelement som kommer att användas för att definiera de färdigheter som behövs för den digitala omvandling som projektet tar itu med.

 • Fas 3: Utveckling av en kompetensram

  På grundval av resultaten av intervjuerna med intressenterna kommer #LEADFARM5.0-partnerna att utforma och utveckla en kompetensram som kommer att illustrera alla nödvändiga färdigheter för jordbruks- och livsmedelskooperativ och unga jordbrukare som behövs för en övergång av deras sektor till Samhälle 5.0.

 • Fas 4: Utveckling av utbildningsplaner och utbildningsmaterial

  En utbildningsplan och utbildningsmoduler kommer att utvecklas baserat på kompetensramen. Utbildningsplanerna kommer att utvecklas med tanke på en underavdelning av utbildningsmaterialet i specifika kategorier: IKT, robotteknik, miljö, social och emotionell intelligens, ledning och entreprenörskap.

 • Fas 5: Tillhandahållande av utbildningsplanerna via onlineutbildningsplattformen

  I denna fas kommer utbildningsplanerna att levereras till användarna (medlemmar i livsmedelskooperativ på olika nivåer) via onlineutbildningsplattformen. Praktikanterna kommer också att få hjälp av en smart visuell rådgivare.

Senaste nyheter

Image blog

Second Transnational Project Meeting

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Amerikansk Engelska.

Image blog

KICK-OFF MEETING (First Transnational Project Meeting)

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Amerikansk Engelska.

Fastställande av nödvändiga åtgärder för att underlätta övergången av jordbruks- och livsmedelskooperativ till "Samhälle 5.0".

Kontakta oss

Kontakta oss gärna genom att använda det här formuläret. Vi återkommer så snart som möjligt

Consent(Obligatoriskt)